Extra anpassningar och särskilt stöd

Foto: Olof Holdar

På Ribbyskolan arbetar vi strategiskt med våra elevers behov och stöd. Att uppnå kunskapsmålen och läsförståelse är viktiga byggstenar i elevernas kunskapsutveckling.

Läsförståelse

Vi arbetar strategiskt med läsning eftersom det är mycket viktigt för att eleverna ska kunna ta till sig kunskap och få möjlighet att delta i det demokratiska samhället. Läsningen är nyckeln till framgång i skolan. Därmed arbetar vi tydligt och målmedvetet med undervisning som ska hjälpa elever hur de ska läsa texter av olika slag så att de förstår innehållet. Hos oss sker regelbundna lästester för att scanna av eleverna läsförståelse. Elever med behov får ingå i läsgrupper för att träna sin läsförståelse.

På eftermiddagarna finns en öppen studieverksamhet för elever på högstadiet som vill få stöd eller komma vidare med sina studier. Utbildade lärare arbetar i studieverksamheten som vi kallar Kärnhuset.

Kunskapskrav

Om vi tror att en elev inte kommer att nå kunskapskraven ska eleven få stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen. Om eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som ska uppnås, trots anpassningar, ska behov av särskilt stöd utredas. Utredning som visar att eleven är i behov stöd ska få det.

Lovskola 7–9

Under loven har vi lovskola för de elever som inte når målen i kärnämnen. Under lovskolan arbetar vi med grundläggande kunskaper och förmågor och eleverna undervisas av utbildade lärare.

Senast uppdaterad: 20 januari 2022