Så här jobbar vi

För oss på Ribbyskolan är det viktigt att våra elever lyckas och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi stödjer varje elev utifrån dennes behov och tar tillvara på elevens motivation till kunskapsinhämtning under hela skolgången.

Vi har ett välfungerande kollegialt lärande och skolan arbetar ständigt för att pedagogerna ska utvecklas. Arbetslagen arbetar tillsammans för att driva lärandet framåt och skapa gode förutsättnigar för varje elevs kunskapsinhämtning och resultat. De tydliggör kunskapskraven för eleverna för att få dem mer delaktiga i deras kunskapsinhämtning.

Vi följer eleverna kunskapsutveckling kontinuerligt genom till exempel Rapport till rektor (RTR), Skolverkets bedömningsstöd och kursplanernas kunskapsmål. Vid oro om en elev inte kommer att nå kunskapskraven får eleven stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen.

Senast uppdaterad: 10 november 2021